4-Nitro-N-(4-phenyl-thiazol-2-yl)-benzenesulfonamide

4-Nitro-N-(4-phenyl-thiazol-2-yl)-benzenesulfonamide