3-chloro-2-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine

3-chloro-2-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine