2,6-dimethyl-4-[(e)-(2-methylphenyl)diazenyl]aniline

2,6-dimethyl-4-[(e)-(2-methylphenyl)diazenyl]aniline