4-(2-Trimethoxysilylethyl)benzenesulfonyl azide

4-(2-Trimethoxysilylethyl)benzenesulfonyl azide