Isopropyl tri(2-aminoethylsulfonyl) titanate

Isopropyl tri(2-aminoethylsulfonyl) titanate