4-(Ethylamino)-2-methylbenzenediazonium hexafluorophosphate

4-(Ethylamino)-2-methylbenzenediazonium hexafluorophosphate