2-((5-Amino-2-methoxyphenyl)sulphonyl)ethanol hydrochloride

2-((5-Amino-2-methoxyphenyl)sulphonyl)ethanol hydrochloride