1-(5-{[(3,6-dichloropyridazin-4-yl)carbonyl]amino}-2-methyl-3-sulfophenyl)-5-oxo-4-[(e)-(2-sulfophenyl)diazenyl]-4,5-dihydro-1h-pyrazole-3-carboxylicacid

1-(5-{[(3,6-dichloropyridazin-4-yl)carbonyl]amino}-2-methyl-3-sulfophenyl)-5-oxo-4-[(e)-(2-sulfophenyl)diazenyl]-4,5-dihydro-1h-pyrazole-3-carboxylicacid