3-[(6-methylheptyl)oxy]propanenitrile

3-[(6-methylheptyl)oxy]propanenitrile