2-Isopropyl-5-nitrobenzyl methyl ether

2-Isopropyl-5-nitrobenzyl methyl ether