3,6-dichloro-4-methyl-2-nitrobenzenesulfonic acid

3,6-dichloro-4-methyl-2-nitrobenzenesulfonic acid