2,5-Pyrrolidinedione, 1-[4-chloro-3-[[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]amino]phenyl]-3-isooctadecen-1-yl-

2,5-Pyrrolidinedione, 1-[4-chloro-3-[[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]amino]phenyl]-3-isooctadecen-1-yl-