3-(ethylamino)-4-methylphenolsulfate(2:1)

3-(ethylamino)-4-methylphenolsulfate(2:1)