Dichloro(dichloromethyl)benzene

Dichloro(dichloromethyl)benzene