8-(phenylamino)-5-[(e)-{4-[(e)-phenyldiazenyl]-6-sulfonaphthalen-1-yl}diazenyl]naphthalene-1-sulfonic acid

8-(phenylamino)-5-[(e)-{4-[(e)-phenyldiazenyl]-6-sulfonaphthalen-1-yl}diazenyl]naphthalene-1-sulfonic acid