sodium 5-[(e)-(3-nitrophenyl)diazenyl]-8-(phenylamino)naphthalene-1-sulfonate

sodium 5-[(e)-(3-nitrophenyl)diazenyl]-8-(phenylamino)naphthalene-1-sulfonate