4-Methyl-2-pyridin-3-ylmethyl-2H-pyrazol-3-ylamine

4-Methyl-2-pyridin-3-ylmethyl-2H-pyrazol-3-ylamine