(3-Methoxy-benzyl)-(1-methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-yl)-amine

(3-Methoxy-benzyl)-(1-methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-yl)-amine