2-(3-Hydroxyphenoxy)ethyl acetate

2-(3-Hydroxyphenoxy)ethyl acetate