3H-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[1-(methylphenylhydrazono)ethyl]-, chloride

3H-Indolium, 1,3,3-trimethyl-2-[1-(methylphenylhydrazono)ethyl]-, chloride