2-{[4-(diethylamino)phenyl]diazenyl}-6-ethoxy-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium chloride

2-{[4-(diethylamino)phenyl]diazenyl}-6-ethoxy-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium chloride