1-(2-cyanoethyl)-2-{4-[(2-ethoxyethyl)(ethyl)amino]phenyl}benzo[cd]indolium chloride

1-(2-cyanoethyl)-2-{4-[(2-ethoxyethyl)(ethyl)amino]phenyl}benzo[cd]indolium chloride