6-[(hydroxymethyl)(phenylsulfonyl)amino]hexanoic acid- 2,2',2''-nitrilotriethanol(1:1)

6-[(hydroxymethyl)(phenylsulfonyl)amino]hexanoic acid- 2,2',2''-nitrilotriethanol(1:1)