2-(2-ANILINOVINYL)-3-(2-CARBOXYETHYL)BENZOXAZOLIUM BROMIDE

2-(2-ANILINOVINYL)-3-(2-CARBOXYETHYL)BENZOXAZOLIUM BROMIDE