1,3-Dioxane, 2-(3,7-dimethyl-6-octenyl)-4,4,6-trimethyl-

1,3-Dioxane, 2-(3,7-dimethyl-6-octenyl)-4,4,6-trimethyl-