(2,2-Bis(3-methylbutoxy)ethyl)benzene

(2,2-Bis(3-methylbutoxy)ethyl)benzene