1-(Bis(2-(1,3-dimethylbutylideneamino)ethyl)amino)-3-phenoxypropan-2-ol

1-(Bis(2-(1,3-dimethylbutylideneamino)ethyl)amino)-3-phenoxypropan-2-ol