3-(2-Furanylmethylthio)-3-hydroxy-2-butanone

3-(2-Furanylmethylthio)-3-hydroxy-2-butanone