n-(6-amino-3,5,5-trimethylhexyl)-4-methylbenzenesulfonamide

n-(6-amino-3,5,5-trimethylhexyl)-4-methylbenzenesulfonamide