3-[(8-ethyl-5-methyldecan-3-yl)oxy]propanenitrile

3-[(8-ethyl-5-methyldecan-3-yl)oxy]propanenitrile