4,6-Dimethyl-2,4,6,8-tetraphenyl-1-nonene

4,6-Dimethyl-2,4,6,8-tetraphenyl-1-nonene