2-Hydroxy-2-methyl-7-phenylpentadecan-3-one

2-Hydroxy-2-methyl-7-phenylpentadecan-3-one