1-Benzoyl-3-(2-hydroxy-phenyl)-urea

1-Benzoyl-3-(2-hydroxy-phenyl)-urea