(4-(4-FLUOROPHENYL)(2,5-THIAZOLYL))-2-PYRIDYLAMINE

(4-(4-FLUOROPHENYL)(2,5-THIAZOLYL))-2-PYRIDYLAMINE