3-hydroxy-7-{3-methyl-5-oxo-4-[(e)-phenyldiazenyl]-4,5-dihydro-1h-pyrazol-1-yl}naphthalene-1-sulfonic acid

3-hydroxy-7-{3-methyl-5-oxo-4-[(e)-phenyldiazenyl]-4,5-dihydro-1h-pyrazol-1-yl}naphthalene-1-sulfonic acid