iron(2+) bis(3,5,5-trimethylhexanoate)

iron(2+) bis(3,5,5-trimethylhexanoate)