2,4-Dichloro-6-methyl-3-(1-methylethyl)phenol

2,4-Dichloro-6-methyl-3-(1-methylethyl)phenol