2-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-1,1-diphenylethanol

2-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-1,1-diphenylethanol