N-(3-iodophenyl)-4-nitrobenzamide

N-(3-iodophenyl)-4-nitrobenzamide