Ethyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole-1-carboxylate

Ethyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole-1-carboxylate