2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane

2-(Bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane