7-Nitro-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazoline

7-Nitro-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazoline