5-Phenethyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine

5-Phenethyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine