2-methyl-2-[(trichloromethyl)disulfanyl]undecane

2-methyl-2-[(trichloromethyl)disulfanyl]undecane