1-{1-[2-(4-Fluoro-phenoxy)-ethyl]-1H-indol-3-yl}-ethanone

1-{1-[2-(4-Fluoro-phenoxy)-ethyl]-1H-indol-3-yl}-ethanone