3-Diethylsulfamoyl-N-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-benzamide

3-Diethylsulfamoyl-N-(5-methyl-isoxazol-3-yl)-benzamide