Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-, methyl ester

Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-, methyl ester