1-Ethyl-2-((3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)methyl)quinolinium 4-methylbenzenesulfonate

1-Ethyl-2-((3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)methyl)quinolinium 4-methylbenzenesulfonate