2,3,3-Trimethyl-5-(phenylsulfonyl)-3H-indole

2,3,3-Trimethyl-5-(phenylsulfonyl)-3H-indole