2H-Pyran-2-one, 4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-

2H-Pyran-2-one, 4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-